Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực dân Pháp đã có hành động gì để chuẩn bị cho tấn công xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất (1873)?

Thực dân Pháp đã có hành động gì để chuẩn bị cho tấn công xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất (1873)?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực dân Pháp đã có hành động gì để chuẩn bị cho tấn công xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất (1873)?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Để chuẩn bị cho cuộc tấn công xâm lược Bắc Kì lần thứ nhất (1873), Pháp đã phái gián điệp ra Bắc để điều tra tình hình bố phòng của ta, bắt liên lạc với Đuy-puy dựng lên vụ gây rối ở Hà Nội. Sau đó, chớp cơ hội nhà Nguyễn nhờ giải quyết “vụ Đuy-puy” để đưa quân ra Bắc.

Chọn: C

Ý kiến của bạn