Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương khi

Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương khi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương khi


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc đã gây ra nhiều thiệt hại cho Pháp => Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) để bù đắp thiệt hại do chiến tranh gây ra và phát triển nền kinh tế chính quốc.

Chọn: A

Ý kiến của bạn