Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm những giá trị của x để A có nghĩa

Tìm những giá trị của x để A có nghĩa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm những giá trị của x để A có nghĩa


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A có nghĩa khi thỏa mãn điều kiện đồng thời

(1) x ≥ 0

(2) x√x + x + √x ≠ 0 √x(x + √x + 1) ≠ 0

(3) x2 - √x ≠ 0 √x(√x - 1)(x + √x + 1) ≠ 0

x ≠ 1

Ý kiến của bạn