Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính chất của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách mạng tháng Tám mang tính chất là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân do:

- Mục tiêu: độc lập dân tộc, nghĩa là ưu tiên cho việc giành chính quyền về tay nhân dân, đánh đuổi ngoại bang 
- Động lực cách mạng: tất cả ai có lòng yêu nước thì tham gia cm, không phân biệt công nhân, nông dân, trí thức, tư sản... 

- Chính quyền sau cách mạng: là chính quyền dân chủ nhân dân, có đại diện của tất cả các tầng lớp trong xã hội.

Chọn: D

Ý kiến của bạn