Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tổ chức hiệp ước Vacsava trở thành đối trọng với khối quân s

Tổ chức hiệp ước Vacsava trở thành đối trọng với khối quân s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tổ chức hiệp ước Vacsava trở thành đối trọng với khối quân sự nào của Mĩ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn