Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trên hệ trục tọa độ Oxy(cách chọn đơn vị trên hai trục tọa độ như nhau) cho đường thẳng ( d ) có hệ

Trên hệ trục tọa độ Oxy(cách chọn đơn vị trên hai trục tọa độ như nhau) cho đường thẳng ( d ) có hệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trên hệ trục tọa độ (Oxy)(cách chọn đơn vị trên hai trục tọa độ như nhau), cho đường thẳng (left( d right)) có hệ số góc là ( - frac{4}{3}) và đường thẳng (left( d right)) đi qua (Aleft( {3;4} right)). Tính khoảng cách từ điểm (O) đến đường thẳng (left( d right)).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giả sử đường thẳng cần tìm có dạng (y = a.x + b).

Theo đề bài: đường thẳng (left( d right)) có hệ số góc là ( - frac{4}{3})

( Rightarrow a = frac{{ - 4}}{3} Rightarrow ) phương trình đường thẳng (left( d right)) có dạng (y = frac{{ - 4}}{3}x + b)

Theo đề bài ta có: đường thẳng (left( d right)) đi qua (Aleft( {3;4} right))

( Rightarrow 4 = frac{{ - 4}}{3}.3 + b Rightarrow b = 8 Rightarrow left( d right):y =  - frac{4}{3}x + 8.)

Gọi (A,;B) lần lượt là giao điểm của (left( d right)) với (Ox) và (Oy Rightarrow Aleft( {{x_A};;0} right),;;Bleft( {0;;{y_B}} right).)

( Rightarrow left{ begin{array}{l}0 =  - frac{4}{3}{x_A} + 8{y_B} =  - frac{4}{3}.0 + 8end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{x_A} =  - 6{y_B} = 8end{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l}Aleft( { - 6;;0} right)Bleft( {0;;8} right)end{array} right..)

Xét tam giác vuông (OAB) có đường cao(AH) chính là khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng (left( d right))

Suy ra độ dài: ( Rightarrow OA = left| {{x_A}} right| = 6;;;OB = left| {{y_B}} right| = 8.)

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông (OAB) có:

(frac{1}{{A{H^2}}} = frac{1}{{O{A^2}}} + frac{1}{{O{B^2}}} = frac{1}{{{8^2}}} + frac{1}{{{6^2}}} = frac{{25}}{{576}} Rightarrow AH = frac{{24}}{5})

Vậy khoảng cách từ điểm (O) đến đường thẳng (left( d right)) là (frac{{24}}{5}).

Chọn A.

Ý kiến của bạn