Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các nôi dung sau, nôi dung nào không nằm trong Hiêp đị

Trong các nôi dung sau, nôi dung nào không nằm trong Hiêp đị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các nôi dung sau, nôi dung nào không nằm trong Hiêp định Giơ­ne­vơ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn