Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong giai đoạn 1945-1954 nhân dân Lào kháng chiến chông Phá

Trong giai đoạn 1945-1954 nhân dân Lào kháng chiến chông Phá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong giai đoạn 1945-1954 nhân dân Lào kháng chiến chông Pháp dưới sự

lãnh đạo của tổ chức nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tháng 3 – 1946 Pháp trở lại xâm lược, nhân dân Lào dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Pháp ở Lào ngày càng phát triển, lực lượng cách mạng trưởng thành.

Từ 1953 – 1954, liên quân Lào – Việt phối hợp mở các chiến dịch Trung, Thượng và Hạ Lào…, giành các thắng lợi lớn, góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ (Việt Nam), buộc Pháp ký Hiệp định Giơnevơ (20 – 7 – 1954) thừa nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào, công nhận địa vị hợp pháp của các lực lượng kháng chiến Lào.

Ý kiến của bạn