Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tứ giác CDEF nội tiếp.

Tứ giác CDEF nội tiếp.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tứ giác CDEF nội tiếp.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tương tự câu a ta có  = = 900

=>Hai điểm D và E cùng thuộc đường tròn đường kính CF nên 4 điểm C, D, E, F cùng thuộc một đường tròn. Vậy tứ giác CDEF là tứ giác nội tiếp.

Ý kiến của bạn