Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ năm 618 nước ta đặt dưới ách thống trị của triều đại nào?  

Từ năm 618 nước ta đặt dưới ách thống trị của triều đại nào?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 618, nước ta đặt dưới ách thống trị của triều đại nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc. Nước ta lại chịu sự thống trị của nhà Đường.

Chọn: C

Ý kiến của bạn