Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vẽ đồ thị hàm số y = √3 x

Vẽ đồ thị hàm số y = √3 x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vẽ đồ thị hàm số y = √3 x


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồ thị hàm số y = √3x là đường thẳng đi qua gốc O và điểm B (1; √3).

Ý kiến của bạn