Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vì sao nói công xã Pari là một nhà nước kiểu mới?  

Vì sao nói công xã Pari là một nhà nước kiểu mới?  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao nói công xã Pari là một nhà nước kiểu mới?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công xã Pa-ri là một nhà nước kiểu mới do công xã đã ban bố và thi hành nhiều sắc lệnh phục vị quyền lợi của nhân dân.

Tổ chức bộ máy nhà nước:

Cơ quan cao nhất của nhà nước là Hội đồng công xã, vừa ban bố pháp luật vừa lập các ủy ban thi hành luật pháp; giải tán quân đội và bộ máy chế độ cũ thành lập lực lượng vũ trang và an ninh của nhân dân.

Các chính sách phục vụ quyền lợi của nhân dân:

+ Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của nhà nước, nhà trường không dạy kinh thánh.    

+ Giao cho công nhân quản lí các xí nghiệp của bọn chủ bỏ chốn.

+ Quy định tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đập công nhân.

+ Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ. 

+ Qui định giá bán bánh mì. 

+ Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

Chọn: D

Ý kiến của bạn