Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nước ta gặp nhiều khó khăn do

Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nước ta gặp nhiều khó khăn do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ nước ta gặp nhiều khó khăn do:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn