Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vua của các quốc gia cổ đại phương Đông đã dựa vào điều gì để bắt mọi người phải phục tùng?

Vua của các quốc gia cổ đại phương Đông đã dựa vào điều gì để bắt mọi người phải phục tùng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vua của các quốc gia cổ đại phương Đông đã dựa vào điều gì để bắt mọi người phải phục tùng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Để cai trị nông dân công xã và nô lệ, nhà vua dựa vào quý tộc và tôn giáo, bắt mọi người phải phục tùng.

Chọn: B

Ý kiến của bạn