Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xác định A B C D … và viết phương trình thực hiện chuyển hóa sau với đầy đủ điều kiện (mỗi mũi tên ứ

Xác định A B C D … và viết phương trình thực hiện chuyển hóa sau với đầy đủ điều kiện (mỗi mũi tên ứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xác định A, B, C, D … và viết phương trình thực hiện chuyển hóa sau với đầy đủ điều kiện (mỗi mũi tên ứng với một phản ứng).

A overset{+ O_{2}}{rightarrow} B ↑ overset{dd NaOH}{rightarrow} C overset{dd NaOH}{rightarrow} D overset{dd HCl}{rightarrow} B overset{+ O_{2}}{rightarrow} E overset{+ H_{2}O}{rightarrow} F overset{Cu}{rightarrow} B
Cho biết A là thành phần chính của quặng pyrit sắt.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A là FeS2

B là SO2

C là NaHSO3

D là Na2SO3

E là SO3

F là H2SO4

Ta có các phương trình hóa học:

4 FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

SO2  + NaOH → NaHSO3

NaHSO3 + NaOH → Na2SO3 + H2O

Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O  + SO2

2SO2 + O2            2SO3

SO3 + H2O → H2SO4

Cu + 2H2SO4 dd → CuSO4 + 2H2O + SO2  

Ý kiến của bạn