Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét các kết luận sau đây: (1) Liên kết gen làm hạn chế sự x

Xét các kết luận sau đây: (1) Liên kết gen làm hạn chế sự x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các kết luận sau đây:

(1) Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.

(2) Các cặp gen càng nằm ở vị trí gần nhau thì tần số hoán vị gen càngcao.

(3) Số lượng gen nhiều hơn số lượng nhiễm sắc thể nên liên kết gen là phổ biến.

(4) Hai cặp gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể khác nhau thì không liên kết với nhau.

(5) Số nhóm gen liên kết bằng số nhiễm sắc thể đơn có trong tế bào sinh dưỡng.

Có bao nhiêu kết luận đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các ý đúng là (3), (4)Các ý còn lại sai vì: (1) liên kết gen không hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp (2) các gen nằm xa nhau thì tần số HVG càng cao (5) số nhóm gen liên kết bằng số NST đơn bội của loài.

đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn