Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét các số thực xy thỏa mãn x^2 + y^2 ge 4 và log x^2 + y^2( 4x - 2y ) ge 1. Giá trị lớn nhất của bi

Xét các số thực xy thỏa mãn x^2 + y^2 ge 4 và log x^2 + y^2( 4x - 2y ) ge 1. Giá trị lớn nhất của bi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét các số thực (x,,,y) thỏa mãn ({x^2} + {y^2} ge 4) và ({log _{{x^2} + {y^2}}}left( {4x - 2y} right) ge 1). Giá trị lớn nhất của biểu thức (P = 3x + 4y - 5) là (a + bsqrt 5 ) với (a,,,b) là các số nguyên. Tính (T = {a^3} + {b^3}).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn