Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố cơ bản nhất của thế giới tác động đến chủ trương đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam

Yếu tố cơ bản nhất của thế giới tác động đến chủ trương đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố cơ bản nhất của thế giới tác động đến chủ trương đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1986)?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công cuộc đổi mới ở Việt Nam (12/1986) chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố chủ quan và khách quan đặt ra cấp thiết. Trong đó, yếu tố cơ bản nhất của thế giới thôi thúc Đảng ta thực hiện đổi mới là do tác động của cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa. Đây là hai nhân tố tác động mạnh mẽ làm thay đổi tình hình kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới trong khi kinh tế Việt Nam lúc này đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Chính vì thế, Việt Nam cần phải thay đổi để khắc phục tình trạng khủng hoảng và theo kịp xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới.

Chọn: B

Ý kiến của bạn