Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố nào sau đây khiến bản đồ chính trị thế giới có sự tha

Yếu tố nào sau đây khiến bản đồ chính trị thế giới có sự tha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố nào sau đây khiến bản đồ chính trị thế giới có sự thay đổi to lớn và sâu sắc sau Chiến tranh thế giới thứ hai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn