Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số \(0\).

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính

a) \(9:4,5\)                                              b) \(4:1,25\)

Cách giải

a) Ta đặt tính rồi làm như sau:

Vậy \(9:4,5 = 2\).

b) Ta đặt tính rồi làm như sau:

 

Vậy \(4:1,25 = 3,2\).

2. Chia một số tự nhiên cho 0,1; 0,01; 0,001; …

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) \(7:0,1\)                                           b) \(3:0,01\)

Cách giải

Quy tắc: Muốn chia một số tự nhiên cho \(0,1;\,\,0,01;\,\,0,001;...\) ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một, hai, ba, … chữ số \(0\).

Ví dụ: Tính nhẩm:

\(\begin{array}{l}a)\,\,5:0,1 \quad \quad \quad \quad \quad  \quad \quad \quad  & c)\,28:0,001\\b)\,\,123:0,01 \quad \quad \quad \quad  &d)\,54:0,0001\end{array}\)

Cách giải:

\(\begin{array}{l}a)\,\,5:0,1 = 50 \quad \quad \quad \quad \quad & c)\,28:0,001 = 28000\\b)\,\,123:0,01 = 12300 \quad \quad \quad \quad & d)\,54:0,0001 = 540000\end{array}\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 5