Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối

Thể tích của một hình. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối

1. Thể tích của một hình

2. Xăng-ti-mét khối. Đề- xi-mét khối. Mét khối

Để đo thể tích người ta có thể dùng những đơn vị: xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối, mét khối.

Nhận xét:

- Mỗi đơn vị đo thể tích gấp \(1000\) lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

- Mỗi đơn vị đo thể tích bằng \(\dfrac{1}{{1000}}\) đơn vị bé hơn tiếp liền.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 5