Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chia số đo thời gian cho một số

Chia số đo thời gian cho một số

Chia số đo thời gian cho một số

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:  \(52\) phút \(28\) giây \(:\,\,4\).

Phương pháp:

- Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

- Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

 Cách giải:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: \(52\) phút \(28\) giây \(:\,\,4\,\,\, = \,\,\,13\) phút \(7\) giây.

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính:  \(7\) giờ \(15\) phút \(:\,\,5\).

Phương pháp:

- Ta đặt tính như đối với phép chia các số tự nhiên.

- Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải).

- Cách chia:

+ Lấy \(7\) giờ  $:{\rm{ }}5{\rm{ }} = {\rm{ }}1$ giờ và còn dư \(2\) giờ

+ Đổi \(2\) giờ \( = 120\) phút và cộng thêm \(15\) phút ở số bị chia ta được \(135\) phút và chia tiếp cho \(5\).

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

Cách giải:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

Vậy: \(7\) giờ \(15\) phút \(:\,\,5\,\, = \,\,\,1\) giờ \(27\) phút.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 5