Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ôn tập về phép trừ

Ôn tập về phép trừ

Ôn tập về phép trừ

Chú ý:                       \(a - a = 0\)

                                  \(a - 0 = a\)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 5