Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Tìm tỉ số phần trăm của hai số

Ví dụ 1: Trường tiểu học Quang Trung có \(500\) học sinh, trong đó có \(275\) học sinh nam. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh toàn trường là \(275:500\).

Ta có:  \(275:500 = 0,55\)

\(0,55 \times 100:100 = 55:100 = 55\% \)

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nam và số học sinh toàn trường là \(55\% \).

Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:

            \(275:500 = 0,55 = 55\% \)

Quy tắc: Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\) ta làm như sau:

-  Tìm thương của \(a\) và \(b\).

-  Nhân thương đó với  \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\% \) vào bên phải tích tìm được.

Lưu ý :  Khi tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\) và \(b\), ta có thể viết gọn thành \(a:b \times 100\% \).

Ví dụ 2: Một lớp học có \(30\) học sinh, trong đó có \(12\) học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp.

Phương pháp: Đề bài yêu cầu tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp nên ta sẽ tìm thương giữa số số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp, tức là tìm thương của phép chia \(12:30\),  sau đó nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\% \) vào bên phải tích tìm được.

Cách giải:

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh của cả lớp là:

                                    \(\begin{array}{l}12:30 = 0,4\\0,4 = 40\% \end{array}\)

                                                            Đáp số: \(40\% \).

Ví dụ 3: Một vườn cây ăn quả có \(600\) cây gồm cam sành và bưởi Diễn, trong đó có \(210\) cây cam sành. Hỏi số cây bưởi Diễn chiếm bao nhiêu phần trăm số cây ăn quả cả vườn?

Phương pháp: Muốn biết số cây bưởi Diễn chiếm bao nhiêu phần trăm số cây ăn quả cả vườn ta phải tìm tỉ số phần trăm giữa số cây bưởi Diễn và tổng số cây trong vườn. Do đó ta sẽ tìm số cây bưởi Diễn sau đó tìm thương giữa số số cây bưởi Diễn và tổng số cây trong vườn rồi nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\% \) vào bên phải tích tìm được.

Cách giải:

Trong vườn cây ăn quả đó có số cây bưởi Diễn là:

                                    \(600 - 210 = 390\) (cây)

Số cây bưởi Diễn chiếm số phần trăm số cây ăn quả cả vườn là:

                                    \(390:600 = 0,65 = 65\% \)

                                                            Đáp số: \(65\% \).

Chú ý: Coi số cây cả vườn là \(100\% \), ta có thể tìm tỉ số phần trăm giữa số cây bưởi Diễn và tổng số cây trong vườn bằng cách lấy \(100\% \) trừ đi tỉ số phần trăm giữa số cây cam sành và tổng số cây trong vườn.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 5