Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ôn tập về phép chia

Ôn tập về phép chia

Ôn tập về phép chia

a) Trong phép chia hết

Chú ý: Không có phép chia cho số \(0\).

            \(a:1 = a\)

            \(a:a = 1\) (\(a\) khác \(0\))

            \(0:b = 0\) (\(b\) khác \(0\))

b) Trong phép chia có dư

Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 5