Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân

Phép cộng số thập phân. Tổng nhiều số thập phân

1. Cộng hai số thập phân

Quy tắc: Muốn cộng hai số thập phân ta làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng như cộng các số tự nhiên.

- Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

 \(a)\,\,2,45 + 1,72\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\,\,19,5 + 8,75\)

Cách giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

\(\begin{array}{l}a)\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\\\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}{ + \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{2,45}\\{1,72}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,4,17}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{19,5}\\{\,\,\,\,\,8,75}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,\,28,25}\end{array}\,\end{array}\)

2. Tổng nhiều số thập phân

Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: \(\,23,4 + 46,83 + 15\,\)

Cách giải:

Ta đặt tính và thực hiện tính như sau:

              \(\,\,\,\begin{array}{*{20}{c}}{ + \,\,\begin{array}{*{20}{c}}{23,4}\\\begin{array}{l}\,\,46,83\\\,\,15\end{array}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,\,\,\,85,23}\end{array}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\)

3. Tính chất của phép cộng số thập phân

+) Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trongg một tổng thì tổng không thay đổi.

                        \(a + b = b + a\)

Ví dụ: Đặt tính rồi tính ta có:

 \(\begin{array}{l}4,5 + 13,28 = 17,78\\13,28 + 4,5 = 17,78\end{array}\)

Vậy \(4,5 + 13,28 = 13,28 + 4,5\).

+) Tính chất kết hợp: Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba thì ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai  số còn lại.

                        \((a + b) + c = a + (b + c)\)

Ví dụ : 

\(\begin{array}{l}(2,3 + 6,4) + 5,7 = 8,7 + 5,7 = 14,4\\2,3 + (6,4 + 5,7) = 2,3 + 12,1 = 14,4\end{array}\)

Vậy \((2,3 + 6,4) + 5,7 = 2,3 + (6,4 + 5,7)\).

+) Cộng với số 0: Số thập phân nào cộng với \(0\) cũng bằng chính số thập phân đó.

Ví dụ: \(1,5 + 0 = 1,5\).

Lưu ý: Ta thường áp dụng các tính chất của phép cộng số thập phân trong các bài tính nhanh.

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 5