Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

KĨ NĂNG VIẾT - UNIT 6

KĨ NĂNG VIẾT - UNIT 6

Write a paragraph to describe Temple of Literature, using these suggestions, 

- Vietnam’s first national university

- Built in 1070 at the time of Emperor Ly Thanh Tong

- Reconstructed during the Tran Dynasty

- Worshipping Confucius and Chu Van An

- Located to the south of the Imperial Citadel of Thang Long

- Chu Van An is the most famous principal

- Students come here to wish for luck before exam

- Students used to touch the head of Doctors’ Stone Tablets with the hope that it would bring them luck.

Tạm dịch:

Viết một đoạn văn để mô tả Văn Miếu, sử dụng những gợi ý này,

- Đại học quốc gia Việt Nam đầu tiên

- Được xây dựng vào năm 1070 vào thời Hoàng đế Lý Thánh Tông

- Tái thiết trong thời nhà Trần

- Thờ cúng Khổng Tử và Chu Văn An

- Nằm ở phía nam của Hoàng thành Thăng Long

- Chu Văn An là hiệu trưởng nổi tiếng nhất

- Học sinh đến đây để cầu may mắn trước khi thi

- Học sinh đã từng chạm vào đầu của Bia Tiến sỹ với hy vọng rằng nó sẽ mang lại may mắn cho họ.

Bài viết mẫu:

 Located to the South of Imperial Citadel of Thang Long, Temple of Literature is considered to be the first national university of Vietnam. It was built in 1070 at the time of Emperor Ly Thanh Tong, and was reconstructred during the Tran Dynasty. In the Temple, Chu Van An, who is the most famous principal, and Confucius are worshipped. Every year, thousands of students come to the Temple of Literature to wish for luck before exam. They used to touch the head of Doctors’ Stone Tablets with the hope that it would bring them luck. However, it is banned now because it contributes to destroy the stone turtle.

Tạm dịch:

Nằm ở phía Nam Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu được xem là trường đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Nó được xây dựng vào năm 1070 vào thời Vua Lý Thánh Tông, và được xây dựng lại vào thời nhà Trần. Trong Văn Miếu, Chu Văn An là hiệu trưởng nổi tiếng nhất và Khổng Tử được thờ phụng. Mỗi năm, hàng ngàn sinh viên đến Văn Miếu để cầu may mắn trước kỳ thi. Họ đã từng chạm vào đầu của Bia đá tiến sĩ với hy vọng rằng nó sẽ mang lại may mắn cho họ. Tuy nhiên, hiện tại nó bị cấm vì góp phần làm hư hại rùa đá.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 7