Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ngữ âm - Trọng âm từ 3 âm tiết

Ngữ âm - Trọng âm từ 3 âm tiết

1. Động từ

– Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm:

E.g.: encounter /ɪnˈkaʊn.tər/, determine / /dɪˈtɜː.mɪn/, …

– Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi, hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.

E.g.: exercise /ˈek.sə.saɪz/, compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/, customize /ˈkʌs.tə.maɪz/,…

*** Một số trường hợp ngoại lệ: entertain /en.təˈteɪn/, comprehend /ˌkɒm.prɪˈhend/, recommend /ˌrek.əˈmend/

- Nếu các động từ có âm tiết cuối cùng chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g: consider /kənˈsɪdər/, remember /rɪˈmembər/, inhabit /ɪnˈhæbɪt/, examine /ɪɡˈzæmɪn/…

 

2. Danh từ

- Nếu âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc /ɪ/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

E.g.: constancy /ˈkɒn.stən.si/, festival /ˈfes.tɪ.vəl/, paradise /ˈpær.ə.daɪs/, pharmacy /ˈfɑː.mə.si/, holiday /ˈhɒl.ə.deɪ/, resident /ˈrez.ɪ.dənt/ …

- Nếu âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn /ə/ hoặc /ɪ/; hoặc âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: occasion /əˈkeɪ.ʒən/, computer /kəmˈpjuː.tər/, pagoda /pəˈɡəʊ.də/, potato /pəˈteɪ.təʊ/, banana /bəˈnɑː.nə/, disaster /dɪˈzɑː.stə(r)/ ...

 

3. Tính từ

- Nếu âm tiết thứ nhất chứa âm /ə/ hoặc /ɪ/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: familiar /fəˈmɪl.i.ər/, considerate /kənˈsɪd.ər.ət/…

- Nếu âm tiết cuối chứa 1 nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

E.g.: enormous /ɪˈnɔːməs/, annoying /əˈnɔɪɪŋ/ ...

 

4. Một số quy tắc khác

- Các từ có 3 âm tiết mà tận cùng là –ic, -tion, -sion , -ious, -ian, -ial thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

E.g: tradition/ trəˈdɪʃən/, occasion/ əˈkeɪʒən/, linguistic /lɪŋˈɡwɪstɪk/, geologic /ˌdʒiːəˈlɑːdʒɪk/…

- Các từ có 3 âm tiết chứa hậu tố: -ain, -eer, -ese, esque thì trọng âm rơi vào chính các hậu tố đó.

E.g: Japanese /ˌdʒæpəˈniːz/, mountaineer /ˌmaʊntnˈɪr/, entertain / ˌentərˈteɪn /, picturesque /pɪktʃəˈresk/…

- Các phụ tố không làm ảnh hưởng đến trọng âm câu: –able,-age,-al-en-ful, –ing-ish,-less-ment-ous.

E.g: comfortable /ˈkʌmftəbl /, happiness / ‘hæpinəs/, amazing /əˈmeɪzɪŋ /,  continuous /kənˈtɪnjuəs /…

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 7