Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ ÂM - UNIT 1 - PHÁT ÂM /ə/ AND /ɜː/

NGỮ ÂM - UNIT 1 - PHÁT ÂM /ə/ AND /ɜː/
ÂM /ə/ ÂM /ɜː/

away     

open    

answer    

compare   

picture   

famou  

work   

world   

burn   

bird   

girl   

early    

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 7