Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ai là người khởi xướng công cuộc cải cách và mở cửa Trung Qu

Ai là người khởi xướng công cuộc cải cách và mở cửa Trung Qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ai là người khởi xướng công cuộc cải cách và mở cửa Trung Quôc từ năm 1978?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn