Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Biến đổi to lớn đầu tiên của các nước Đông Nam Á và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Biến đổi to lớn đầu tiên của các nước Đông Nam Á và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biến đổi to lớn đầu tiên của các nước Đông Nam Á và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Những biến đổi của các nước Đông Nam Á và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai bao gồm:

Về chính trị: Từ chỗ hầu hết là các nước thuộc địa, trở thành các quốc gia độc lập... 

Về kinh tế: Từ chỗ là các quốc gia có nền kinh tế còn khó khăn, đã vươn lên đạt được nhiều thành tựu đáng kể (trong đó một số nước có tốc độ tăng trưởng cao)

Về quan hệ giữa các nước trong khu vực: từng bước tiến hành hợp tác và hội nhập; Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) hình thành và mở rộng... 

=> Như vậy, biến đổi to lớn đầu tiên của các quốc gia Đông Nam Á và châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là các nước đều giành được độc lập. Đây cũng đồng thời là biến đổi quan trọng nhất, làm tiền đề cho những thay đổi tiếp sau.

Chọn: B

Ý kiến của bạn