Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biểu đồ hình cột.    <

Biểu đồ hình cột.    <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào bảng số liệu đã xử lí, ta có thể vẽ dạng biểu đồ thích hợp nhất là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng  là biểu đồ đường

=> đáp án B

Ý kiến của bạn