Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu tư tưởng mới để tạo nên cuộc vận động yêu nước m

Bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu tư tưởng mới để tạo nên cuộc vận động yêu nước m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bộ phận đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu tư tưởng mới để tạo nên cuộc vận động yêu nước mang màu sắc dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỉ XX là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đầu thế kỉ XX, với ảnh hưởng của tư tưởng của dân chủ tư sản dội vào qua Trung Quốc, Nhật Bản, các sĩ phu yêu nước thức thời (sĩ phu tư sản hóa) đã tiếp nhận một cách nồng nhiệt => Làm nảy sinh, thúc đẩy phong trào yêu nước theo khuynh hướng mới, trong đó tiêu biểu là Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.

Chọn: C

Ý kiến của bạn