Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết hai vịnh có diện tích lớn nhất của nước ta là:

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam em hãy cho biết hai vịnh có diện tích lớn nhất của nước ta là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, em hãy cho biết hai vịnh có diện tích lớn nhất của nước ta là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, hai vịnh có diện tích lớn nhất của nước ta là vịnh Thái Lan và vịnh Bắc Bộ.

Chọn C

Ý kiến của bạn