Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 cho biết sông Cả đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 cho biết sông Cả đổ ra biển qua cửa nào sau đây?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, cho biết sông Cả đổ ra biển qua cửa nào sau đây?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, quan sát thấy sông Cả đổ ra biển qua cửa Hội.

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn