Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Bắc ở

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Bắc ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Bắc ở nước ta là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn