Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 46 gam hỗn hợp gồm ancol metylic và propylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu

Cho 46 gam hỗn hợp gồm ancol metylic và propylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 4,6 gam hỗn hợp gồm ancol metylic và propylic (tỉ lệ số mol là 1:1) tác dụng hoàn toàn với Na thu được V lít khí .Giá trị của V là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặt số mol ancol metylic (cũng là số mol ancol propylic) là x mol

→ 32 x+ 60 x = 4,6 → x= 0,05

CH3OH + Na → CH3ONa + ½ H2

C3H7OH + Na → C3H7ONa + ½ H2

Theo phương trình ta có: nH2= 1/2. n2ancol= ½ . (0,05 + 0,05)= 0,05 mol

→ V= 0,05.22,4= 1,12 lít

Đáp án B

Ý kiến của bạn