Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu:    Cơ cấu giá trị sản x

Cho bảng số liệu:    Cơ cấu giá trị sản x

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:   

Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ

                                                                                                                     (Đơn vị: %)

Từ số liệu ở bảng trên, nhận xét nào sau đây đúng về xu hướng thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ nước ta qua các năm?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp vùng Đông Nam Bộ giảm nhiều nhất, giảm tới 3,8%; các vùng khác có tỉ trọng giảm cũng chỉ giảm <1%

=> đáp án A

Ý kiến của bạn