Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY

Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI CÂY TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY

(Đơn vị: nghìn ha)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bản Thống kê, 2016)

Để thể hiện quy mô diện tích các loại cây trồng và cơ cấu của nó qua hai năm 2005 và 2014, biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ,

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu đối tượng trong 2 năm là biểu đồ tròn

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn