Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH MỘT SỐ CÂY CÔ

Cho bảng số liệu: DIỆN TÍCH MỘT SỐ CÂY CÔ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH MỘT SỐ CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM Ở NƯỚC TA

TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2014

(Đơn vị: nghìn ha)

Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích một số cây công nghiệp hàng năm ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn