Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu:   DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI

Cho bảng số liệu:   DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

  DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2015

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức tính năng suất = sản lượng/ diện tích

Lập Bảng NĂNG SUẤT LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2005 – 2015   

 

=> Vậy Diện tích, sản lượng và năng suất lúa đều tăng.

=> đáp án B

Ý kiến của bạn