Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu:   <i

Cho bảng số liệu:   <i

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

 

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ 2000 - 2014

Dân thành thi tăng 11310 người

Dân nông thôn tăng 1788 người

=> Dân thành thị tăng ít hơn dân nông thôn là chưa chính xác => đáp án A đúng

Ý kiến của bạn