Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: <p align="center">Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam giai đoạn 2010 -

Cho bảng số liệu: <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015

(ĐV: nghìn tấn)

Từ bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của nước ta vào năm 2015 so với năm 2010?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tính tốc độ tăng trưởng của các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam theo công thức Tốc độ tăng trưởng = giá trị năm sau / giá trị năm gốc *100, ta thấy thứ tự giảm dần về tốc độ tăng trưởng là cao su, cà phê, hạt tiêu, chè

=> chọn B

Ý kiến của bạn