Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng số liệu <p align="center">TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ HIỆN HÀNH PHÂN THEO KHU VỰC KI

Cho bảng số liệu <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC THEO GIÁ HIỆN HÀNH PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA NƯỚC TA NĂM 2005 VÀ NĂM 2014

(Đơn vị: tỉ đồng)


(Nguồn: Niên giám thống kê năm 2015, NXB Thống kê năm 2016)

Căn cứ vào bảng số liệu trên, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế ở nước ta năm 2005 và năm 2014?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thức tính: Tỉ trọng thành phần =  (Giá trị thành phần / Tổng giá trị) x 100 (%)

=> Áp dụng công thức ta tính được:

 Bảng: cơ cấu tổng sản phẩm trong nước phân theo khu vực kinh tế của nước ta năm 2005 và 2014

(đơn vị %)

Qua kết quả tính toán, nhận thấy rằng:

- Năm 2005 tỉ trọng công nghiệp lớn nhất (41,1%) nhưng đến năm 2014 ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng lớn nhất (43,4%) => nhận xét A: công nghiệp luôn chiếm tỉ trọng cao nhất là không đúng => loại A

- Tỉ trọng công nghiệp có xu hướng giảm từ 41,1% xuống 36,9% => nhận xét B: tỉ trọng công nghiệp có xu hướng tăng là không đúng => loại B

- Nông nghiệp luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất (thấp hơn công nghiệp và dịch vụ) => nhận xét C: tỉ trọng nông nghiệp cao hơn dịch vụ là không đúng. => loại C

- Tỉ trọng dịch vụ tăng từ 38% (năm 2005) lên 43,4% (năm 2014) => nhận xét D đúng

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn