Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở ĐỒ

Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở ĐỒ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG THỦY SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TRONG GIAI ĐOẠN 2000 - 2014

                                                (Đơn vị: Nghìn tấn)

Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2000 - 2014, biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn