Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯ

Cho bảng số liệu sau DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau

DÂN SỐ, SẢN LƯỢNG LƯƠNG THỰC NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1995 – 2011

 

Nhận xét nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức tính bình quân lương thực = sản lượng/ số dân (chú ý đơn vị)

Ta có

Bảng Bình quân lương thực nước ta giai đoạn 1995 – 2011

Giai đoạn 1995 -2011

- Bình quân lương thực tăng 537,7/363,1 = 1,48 lần

- Sản lượng lương thực có hạt tăng: 47.235/ 26.142 = 1,82 lần

Bình quân lương thực theo đầu người tăng chậm hơn sản lượng lương thực có hạt

=> nhận xét không đúng là D

=> đáp án D

Ý kiến của bạn