Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau đây:  Diện tích rừng bị cháy và chặt p

Cho bảng số liệu sau đây:  Diện tích rừng bị cháy và chặt p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau đây: 

Diện tích rừng bị cháy và chặt phá giai đoạn 2000 – 2008  

(Đơn vị: ha)

Biểu đồ nào thể hiện diện tích rừng bị cháy và bị chặt phá giai đoạn 2000 – 2008 qua bảng số liệu:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Biểu đồ thể hiện diện tích rừng bị cháy và bị chặt phá giai đoạn 2000 – 2008 qua bảng số liệu là C. Biểu đồ cột ghép, trong đó diện tích rừng bị cháy là 1 cột, diện tích rừng bị chặt phá là 1 cột -> cột ghép

Ý kiến của bạn