Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ: <

Cho biểu đồ: <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ:

Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỉ trọng trong cơ cấu ngành thủy sản nước ta giai đoạn 1990 – 2015?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tỉ trọng thủy sản nuôi trồng trước năm 2005 thấp hơn khai thác, sau năm 2005 nuôi trồng lại cao hơn khai thác, do vậy đáp án B, tỉ trọng nuôi trồng luôn cao hơn khai thác là không đúng

=> chọn B

Ý kiến của bạn