Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biểu đồ Cơ cấu GDP phân theo thành ph

Cho biểu đồ Cơ cấu GDP phân theo thành ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2010 và 2014

Đơn vị (%)

Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào đúng về chuyển dịch cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2010 – 2014


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Từ biểu đồ nhận thấy: từ 2010 đến 2014

Tỷ trọng khu vực Nhà nước giảm (từ 33,6% xuống 31,9%)

Tỷ trọng khu vực ngoài Nhà nước giảm từ (54,3% xuống 48,2%)

Tỷ trọng khu vực Có vốn đầu tư nước ngoài tăng (từ 12,1% lên 19,9%)

=> nhận xét đúng là D. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước

=> đáp án D

Ý kiến của bạn