Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biểu đồ Cơ cấu GDP phân theo thành ph

Cho biểu đồ Cơ cấu GDP phân theo thành ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ

Cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế nước ta qua các năm (%)

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn